Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Holmbro 2:2

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus.
(Dnr. 2020-000330)

Ultuna 2:23

Bygglov för nybyggnad av förråd för kanoter.
(Dnr. 2020-000408)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 28 februari 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress