Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kungsängen 15:1 och Kungsängen 1:2, Muningatan 3

Bygglov för tillbyggnad av kontorshus, Avvikelsen avser överskridande av tillåten totalhöjd (Dnr. 2019-003408).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Norunda Allmänning S:1, Björklinge

Bygglov för nybyggnad av två forskningsstationer och uppförande av mast, tidigare tidsbegränsat lov (Dnr 2019-003286).

Axlunda 1:8

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2019-003116).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 21 februari 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. 
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se