Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Ultuna 2:25, Valthornsvägen

Tidsbegränsat lov för transformatorstation t.o.m. 2025-03-01. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-003453).

Fjärdingen 32:1, Sjukhusvägen

Tidsbegränsat lov för infartsväg från Sjukhusvägen t.o.m. 2024-10-31, förlängning. Avvikelsen avser in- och utfartsförbud (Dnr. 2019-002318).

Fålhagen 1:32, Fålhagsgatan 5

Tidsbegränsat lov för bodetablering (visningsbod) t.o.m. 2020-07-03, förlängning. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-003515).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Hagby 12:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2019-002765).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 24 januari 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se