Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kvarngärdet 9:3 och 9:6, Vattholmavägen 2

Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar t.o.m. 2021-12-30. Avvikelsen avser markanvändning och byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-003315)

Luthagen 62:5, Studentstaden 29

Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
(Dnr. 2019-002985)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 27 december 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se