Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Almunge-Lövsta 1:48 och 2:95

Bygglov för uppförande av väderskydd, ändrad placering. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-002737).


Sala backe 54:1, Fyrislundsgatan

Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus med lokaler och två komplementbyggnader, ändrad användning från kontor till förskola och ändrat jorddjup. Avvikelsen avser underskriden lokalarea för centrumändamål och underskridande av jorddjup (Dnr. 2018-003450).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Skornome 1:4, Hagby

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2019-002289).

Måsta 3:1, Balingsta

Bygglov för nybygggnad av transfromatorstation (Dnr. 2019-002286).

Käfflöt1:2, Ramsta

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2019-002287).

Bragby 1:6, Ramsta

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2019-002290).

Torsätra 2:3, Hagby

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2019-002291).

Isgrena 2:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett LSS-boende, 6 lgh (Dnr. 2019-002512).

Västeråkers-Björk 11:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2019-002657).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 22 november 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se