Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Dragarbrunn 25:1, Stadshusgatan 2

Bygglov för uppförande av reservkraftverk, ändrad placering. Avvikelsen avser bebyggelse på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-002769).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Funbo-Lövsta 8:4, Funbo-lövsta 125

Bygglov för ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (Dnr. 2019-002559).

Fansta 1:1, Bälinge

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2019-002770).

 

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 8 november 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se