Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utanför detaljplanerat område

Fullerö 19:7

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
(Dnr. 2019-002166)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 27 september 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se