Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utanför detaljplanerat område

Vaksala-Skälby 1:7, Vaksala-Skälby 31

Tidsbegränsat lov för två lagerhallar, carport/förråd, två tankar och upplag för fordon för vinterväghållning.
(Dnr. 2019-001773)

Gryta 1:8

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
(Dnr. 2019-001705)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 20 september 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se