Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Husbyborg 1:100, Gamla Börjevägen 4

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2018-002954).

Husbyborg 1:100, Gamla Börjevägen 4

Tidsbegränsat lov för transformatorstation t.o.m 2019-06-03. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2018-002958).

Husbyborg 1:100, Gamla Börjevägen 4

Tidsbegränsat lov för transformatorstation t.o.m 2019-06-03. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2018-002957).

Danmarks-Säby 13:1, Gnistagatan 12

Bygglov för tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning i del av industribyggnad. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2018-003155).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Villinge 1:9, Villinge 80

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt anmälan om rivning och flytt av befintlig byggnad (Dnr. 20182465).

Skällerö 2:27, Hallkved 13:1, Funbo

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2018-002471).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 21 december 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.