Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Luthagen 76:1

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt anläggande av parkering. Avvikelsen avser byggnation ovanpå mark som får byggas under markplanet (Dnr. 2019-003444).

 

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 29 maj 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se