Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Frötuna 20:1, Frötuna 251, Frötuna Gård

Bygglov för ändrad användning från bostad till kursverksamhet.
(Dnr. 2019-001059)

Stavby-Ubby 2:3

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för tre enbostadshus.
(Dnr. 2020-000688)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 10 april 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se