Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Håga 11:1, Hågavägen 83

Bygglov för uppförande av toalettkabin, tidigare tidsbegränsat lov. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-003143).

Kåbo 68:1, Soldathemsvägen

Bygglov för nybyggnad av flerbostads- och parkeringshus med lokal och nätstation, ändrad höjd. Avvikelsen avser överskridande av tillåten nockhöjd (Dnr. 2020-000502).

Librobäck 12:1, Seminariegatan 22

Tidsbegränsat lov för ett flerbostadshus (Etapp 1) t.o.m. 2020-04-13 samt för ett flerbostadshus (Etapp 2) t.o.m. 2023-08-27. Avvikelserna avser avstånd till gräns, in- och utfartsförbud, genomgående entréer och gestaltning (Dnr. 2020-000292).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 3 april 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se