Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Ultuna 2:25,Elfrida Andrées väg

Tidsbegränsat lov för återvinningscentral, personalbod, nybyggnad av garage och informationskur samt skylt, förlängning t.o.m. 2025-02-01, avvikelse avseende markanvändning.
(Dnr. 2019-002331)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 27 mars 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se