Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kvarngärdet 63:5, Vattholmavägen 18A

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2021-03-30. Avvikelsen avser markanvändning och byggnation på mark som inte får bebyggas
(Dnr. 2018-000321).

Kronåsen 7:1, Lägerhyddsvägen 1

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m 2021-12-31. Byggnaderna placeras på mark där byggnad inte får uppföras
(Dnr 2018-000363).

Dragarbrunn 25:1, Stadshusgatan 2

Rivningslov för rivning av del av fasad på kontorshus. Avvikelsen avser skyddsbestämmelser
(Dnr. 2018-000588).

Kåbo 1:18, Norra Rosendal

Tidsbegränsat lov för anläggande av parkeringsplatser t.o.m 2022-03-01. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr 2018-000492).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Dalby-tuna 1:2, Dalby-tuna 82

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus
(Dnr. 2018-000187).

Hov 1:23

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus
(Dnr. 2017-003320).

Jönninge 4:2

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för tre enbostadshus
(Dnr. 2017-003643).

Ramsta 1:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation
(Dnr. 2018-00076).

Skälsta 1:4, Ramsta

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation
(Dnr. 2018-000173).

Ramsta-Svista 1:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation
(Dnr. 2018-000174).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 23 mars 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.