Starta livsmedelsverksamhet

 1. I korthet


  När du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 14 dagar innan verksamheten startar. Det är för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska känna till verksamheten och kunna kontrollera hur den fungerar.

  Om du redan har en verksamhet måste du registrera den på nytt om du byter bolag eller flyttar till en annan lokal.

  Exempel på livsmedelsanläggningar är: restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, kiosk, kafé, livsmedelstransportör samt kök inom vård, skola och omsorg.

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad, se mer under Registrera livsmedelsverksamhet.

  Dricksvatten

  Även dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande måste du registrera anläggningen.
  Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn.

  Animaliska livsmedel

  Vill du starta en verksamhet med animaliska livsmedel som till exempel råa ägg, kött eller fisk som du vill leverera till andra livsmedelsföretag ska du kontakta Livsmedelsverket.

  Fäll ihop
 2. Krav på dig som livsmedelsföretagare


  Du är alltid fullt ut ansvarig att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för din verksamhet.

  • Din anläggning måste vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet.
  • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
  • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
  • Om du är ansvarig för en vattenanläggning måste vattnet leva upp till de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. För att kontrollera att vattnet är bra måste du ta regelbundna prover som analyseras av godkända laboratorier.

  Livsmedelsverket har tagit fram riktlinjer för livsmedelsbranschen och information kring livsmedelshantering.

  Fäll ihop
 3. Avgifter för kontroll


  Miljöförvaltningens kontroll av livsmedelsverksamhet finansieras helt av avgifter. Kommunen är skyldig att ta ut dessa avgifter. De får dock inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

  Exempel på olika avgifter som du kan få betala är:

  • registrering av livsmedelsanläggning, 1 150 kronor.
  • registrering av vattenanläggning, 1 150 kronor.
  • en årlig kontrollavgift för regelbundna kontroller av din verksamhet. Avgiftens storlek beror på vilken slags verksamhet du har och hur du sköter den.
  • en årlig kontrollavgift om du är ansvarig för en vattenanläggning. Avgiften beror på vattnets kvalitet och mängden vatten som tas ur brunnen.
  • en avgift när miljöförvaltningen hittar brister vid ett besök och bedömer att en extra kontroll måste göras.
  • en extra avgift för att kontrollera befogade klagomål och matförgiftningar.
  Fäll ihop
 4. Registrera livsmedelsverksamhet


  Du måste registrera din verksamhet innan du kan starta.

  Om registrering

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Men även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

  Om du redan är livsmedelsföretagare och tillfälligt vill sälja livsmedel vid ett evenemang eller liknande måste du registrera den tillfälliga verksamheten.

  Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet.

  På Livsmedelsverkets webbplats finns riktlinjer som livsmedelsbranschen har tagit fram. Där finns också information om livsmedelshantering och broschyrer till små företag:

  Fäll ihop
 5. Anmäl dricksvattenanläggning


  Du måste registrera din vattenanläggning om du är ansvarig för den.

  Blankett för att registrera dricksvattenanläggning (PDF, 879 KB)

  Om du har en enskild brunn eller ett vattenverk som försörjer många personer med vatten måste du registrera den hos miljöförvaltningen. 

   

  Fäll ihop
 6. Kontroll av din verksamhet


  Miljöförvaltningen besöker din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och så att kunden inte riskerar att bli vilseledd. Ofta kontaktar miljöförvaltningen dig och bokar tid för det första besöket.

  Vid besöket bör du kunna berätta om

  • hur din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar
  • de rutiner och arbetssätt som du har för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd
  • hur du ser till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien
  • om var du har köpt de livsmedel som du använder i din verksamhet eller om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag
  • om menyer och färdigpackade livsmedel är korrekt märkta.

  Om du ansvarar för en vattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om

  • din anläggning och hur den är utformad
  • rutiner för att sköta din vattenanläggning
  • ditt program för att regelbundet undersöka vattnet.

  Efter besöket får du en skriftlig kontrollrapport och du får även ett beslut om årlig kontrollavgift.

  Vid dessa kontroller följer miljöförvaltningen Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll. 

  Läs mer i vägledning för offentlig kontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

  Fäll ihop
 7. Förändring av din livsmedelsverksamhet


  Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet eller dricksvattenanläggning ska du omgående anmäla förändringen till miljöförvaltningen.

  En del förändringar gör att du måste registrera en ny livsmedelsverksamhet. Det gäller om du

  • byter organisationsnummer
  • byter lokal
  • lämnar över verksamheten till någon annan, med annat organisationsnummer.

  Andra förändringar är till exempel

  • att du bygger om din lokal
  • ändrar din hantering från exempelvis butik till pizzeria
  • ändrar sortiment och tillverkningssätt
  • ändrar av antalet portioner du serverar
  • ändrar fakturaadress
  • att du lägger ner verksamheten

  Anmäl ändring av livsmedelsanläggning (PDF, 771 KB)

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Exempel på fler myndigheter du kan behöva kontakta:

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop