Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Stärker er förening möjligheterna för kommunens äldre att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt? Då kan ni söka föreningsbidrag. Föreningslivets verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens ordinarie verksamhet.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Äldrenämndens bidrag till föreningar för att främja rörelse och aktivitet bland äldre


Bidragets syfte är främja rörelse och aktivitet samt att motverka ofrivillig ensamhet och främja en förbättrad folkhälsa inom målgruppen. Bidraget söks ett år i taget för nästkommande år och är ett tillfälligt bidrag under verksamhetsåren 2024–2025.

Krav för att kunna söka

Bidraget kan i första hand sökas av ideella föreningar. Ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund som driver verksamhet gentemot målgruppen äldre utan vinstsyfte kan också söka.

Bidrag ges inte till:

 • utövande av religion eller partipolitisk verksamhet
 • verksamhet som redan genomförts (retroaktivt bidrag)
 • del av verksamhet som täcks av bidrag från annan bidragsgivare
 • inköp av utrustning eller kapitalhöjande insatser, som exempelvis renovering eller ombyggnad av fastighet.

Om bidraget ska användas för lönekostnad ska föreningen vara registrerad hos Skatteverket som arbetsgivare.

Övriga principer för bidragsgivningen

Handläggning av inkomna ansökningar sker i enlighet med:

 • policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet
 • riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet
 • riktlinje för äldrenämndens bidrag till föreningar (ej avsnitt om bidrag till pensionärsföreningar).

Pensionärsföreningar kan söka bidraget för verksamhet/aktiviteter som även är öppna för äldre som inte är medlemmar i föreningen.

Verksamheten som föreningen söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig till personer 65 år och äldre och bedrivas i Uppsala kommun. Förening som redan beviljats verksamhetsbidrag av nämnden för verksamhetsåret 2024 kan inte söka bidrag på nytt för samma verksamheter/aktiviteter man redan beviljats bidrag för. Det är däremot möjligt för föreningen att söka bidrag för annan verksamhet/aktiviteter.

Viktiga datum

Ansökningsperioden startar den 15 december 2023 och avslutas den 31 januari 2024.

Ansvarig nämnd

Äldrenämnden.

Sök bidrag

Ansökan om bidrag för att främja äldres rörelse och aktivitet (PDF, 299 KB)

Äldrenämndens verksamhetsbidrag

Bidraget går till verksamhet som i huvudsak vänder sig till personer som är 65 år och äldre och drivs i Uppsala kommun. Bidraget är inte begränsat till en viss typ av aktiviteter eller verksamhet men ska främst nå äldre med behov av folkhälsofrämjande och sociala insatser. Bidrag kan gå till löpande verksamhet, lokalkostnader eller personalkostnader. 

Krav för att kunna söka

Bidraget kan i första hand sökas av ideella föreningar. Ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund som driver verksamhet gentemot målgruppen äldre utan vinstsyfte kan också söka.

Bidrag ges inte till:

 • utövande av religion eller partipolitisk verksamhet
 • verksamhet som redan genomförts (retroaktivt bidrag)
 • del av verksamhet som täcks av bidrag från annan bidragsgivare
 • inköp av utrustning eller kapitalhöjande insatser, som exempelvis renovering eller ombyggnad av fastighet.

Om bidraget ska användas för lönekostnad ska föreningen vara registrerad hos Skatteverket som arbetsgivare.

Så bedömer vi er ansökan

Bedömning görs för varje förening utifrån:

 • hur verksamheten bedöms vara till nytta inom verksamhetsområdet eller hur verksamheten kompletterar äldrenämndens egen verksamhet
 • hur verksamheten bedöms stämma överens med äldrenämndens mål och inriktningsdokument.

Prioriteringar görs även utifrån kommunens mål och budget och äldrenämndens verksamhetsplan och budget. Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt lönekostnad bör finansieras av aktören själv eller täckas av ideellt arbete.

Viktiga datum

Ansökningsperioden startar 30 juni och avslutas 30 september.

Ansvarig nämnd

Äldrenämnden

 

Äldrenämndens bidrag till pensionärsföreningar

Pensionärsföreningar kan söka visst ekonomiskt stöd till olika aktiviteter och för att driva en så varierad verksamhet som möjligt. Exempel på aktiviteter är idrotts- och motionsaktivitet, resor, sällskapsspel och föreningsmöten.

Bidraget består av tre delar:

 • grundbidrag
 • aktivitetsbidrag
 • lokalhyresbidrag

Krav för att kunna söka

 • Föreningen ska vara en enskild, självständig pensionärsförening.
 • Föreningen ska ha minst 25 bidragsberättigade medlemmar (bidragsberättigad medlem är pensionär, folkbokförd i Uppsala kommun, som under förra redovisningsåret betalat medlemsavgift till aktuell pensionärsförening).
 • Föreningen ska driva sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun.

För att få aktivitetsbidrag ska sammankomsten vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och pågå minst en timme. Närvarolista ska finnas och sparas av respektive förening i fyra år. Aktivitetsbidrag ges inte till verksamhet som kan få bidrag på annat sätt, inte heller till entrébelagda eller kommersiella arrangemang.

Lokalhyresbidrag ges inte för förhyrningar i kommunala lokaler.

Så mycket bidrag kan ni få

 • Grundbidrag går till föreningens allmänna verksamhet. Det handlar om ett fast bidrag på 1 000 kronor plus högst 10 kronor för varje bidragsberättigad medlem, dock max 10 000 kronor per förening.
 • Aktivitetsbidrag kan ges till alla typer av aktiviteter som ingår i föreningens verksamhet. Bidraget är 75 kronor per aktivitet med 10–24 deltagare och 175 kronor per aktivitet med 25 deltagare eller fler.
 • Lokalhyresbidrag ges som stöd till pensionärsföreningarnas fast förhyrda eller ägda lokaler. Bidraget omfattar 50 procent av lokalkostnad, dock högst 10 kronor per bidragsberättigad medlem. Maxtaket för lokalhyresbidrag per förening är 10 000 kronor. Eventuella hyresintäkter ska dras från de totala lokalkostnaderna.

Viktiga datum

Ansökningsperioden startar 1 april och avslutas 30 april.

Ansvarig nämnd

Äldrenämnden. Kontaktcenter 018-727 00 00.
E-post: vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se 

Sök bidrag

Ansökan om bidrag för pensionärsföreningar (PDF, 313 KB)

Idrott- och fritidsnämndens verksamhetsbidrag äldre

Arrangerar ni fysisk aktivitet och träning för personer över 60 år? Då kan ni söka idrott- och fritidsnämndens verksamhetsbidrag äldre. Verksamhetsbidraget finns för att öka äldre personers tillgång till fysisk aktivitet och träning och för att idrottsföreningar ska kunna utöka sin verksamhet. Bidraget är uppdelat på tre områden:

 • aktivitetspoäng
 • sammankomster
 • medlemsbidrag

Alla som söker idrott- och fritidsnämndens bidrag måste först blir en bidragsberättigad förening.

Ansök om att bli bidragsberättigad förening.

Krav för att kunna söka

 • Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.
 • Föreningen ska ha minst tio stödberättigade medlemmar.
 • Föreningen driver sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun.
 • Föreningen gör årlig ansökan om kvalitetspoäng för att kunna söka ytterligare bidrag (se mer nedan).

Bidrag ges inte till föreningar som driver verksamheter med antidemokratisk, övervägande partipolitisk eller övervägande religiös inriktning.

Kvalitetspoäng
Kvalitetspoäng måste alla föreningar som vill söka idrotts- och fritidsnämndens bidrag ansöka om årligen. I ansökan tittar vi på:

 • föreningens verksamhetsidé
 • medlemmarnas deltagande och inflytande
 • föreningens rekryterings-, utvecklings- och kvalitetsarbete
 • säkerhet och trygghet.

Aktivitetspoäng
Bidrag ges inte för deltagare i föreningens entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som till exempel danser, bingo och basarer eller till deltagare i avgiftsbelagd studiecirkel.

Sammankomster

Bidrag för sammankomster söks automatiskt ihop med aktivitetspoäng. En godkänd sammankomst är när:

 • minst tre stödberättigade medlemmar deltar
 • sammankomsten pågår i minst 60 minuter inklusive gemensam samling och gemensam avslutning som ska ledas av gruppledaren (gruppledaren får inte leda flera grupper samtidigt).

Medlemsbidrag
Medlemsbidrag ges för varje stödberättigad medlem som finns med i rapportering av aktivitetspoäng. En stödberättigad medlem är folkbokförd i Uppsala kommun, fyller minst 60 år under det aktuella året och har betalat medlemsavgift.

Så bedömer vi er ansökan

Prioriteringar görs utifrån hur väl verksamheten stämmer överens med den kommunövergripande policyn för samverkan med föreningslivet, idrott- och fritidsnämndens årliga verksamhetsplan, kommunens mål och budget och utifrån hur verksamheten bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Ansökningar bedöms också utifrån följande kriterier:

 • Hur väl verksamheten motsvarar syfte, ändamål och målgrupp för bidraget.
 • Hur väl presenterad budget motsvarar den önskade effekt som bidraget är tänkt att bidra till.
 • Presentation av uppföljningsbara mål och effekter för den verksamhet bidraget är tänkt att stödja.
 • I vilken utsträckning verksamheten har ett innovationsperspektiv.
 • Om verksamheten ska genomföras i en prioriterad stadsdel.
 • Hur väl den verksamhet som bidraget stödjer bidrar till:

o   drogfria miljöer

o   förebyggande arbete med meningsfullhet och utvecklande fritid

o   god hälsa

o   tillgänglighet för alla för en ökad integration och minskat utanförskap

o   social utveckling, inflytande och delaktighet

o   jämställdhet

o   uppfyllelse av barnkonventionen

Så mycket bidrag kan ni få

Aktivitetspoäng ges så här:

 • 1 poäng per deltagare per sammankomst om minst 60 minuter/dygn
 • 3 poäng per deltagare per sammankomst om minst 180 minuter/dygn

Varje poäng resulterar i en summa utifrån totalt antal ansökningar och budget för aktivitetspoäng.

Ni kan få 30 kronor per sammankomst. Beloppet kan öka och minska utifrån totalt antal ansökningar och budget för sammankomster.

Medlemsbidragets storlek utgår ifrån totalt antal ansökningar och budget för medlemsbidrag.

Viktiga datum

Ansökan för aktivitetsperiod 1 januari–30 juni sker senast 25 augusti och för perioden 1 juli–31 december senast 25 februari nästkommande år.

Ansökan för medlemmar sker senast 25 februari och avser medlemmar föregående år.

Ansvarig nämnd

Idrott- och fritidsnämnden.

Sök bidrag

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet 

Riktlinje för föreningsbidrag

Idrott- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag

Äldrenämndens riktlinje för föreningsbidrag (PDF, 231 KB)

Kontakt

Kontaktperson för bidrag från äldrenämnden

Kontaktcenter

Telefon: 018-727 00 00

E-post: vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se

Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2

Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

 

Kontaktuppgifter för bidrag från idrott- och fritidsnämnden

Föreningsstöd på idrott och fritid

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post: bidrag@uppsala.se

Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen föreningsstöd, 753 75 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.