Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

På den här sidan kan du läsa och ansöka om bidrag till kulturverksamhet:

 • verksamhetsbidrag till det fria professionella kulturlivet
 • projektbidrag till det fria professionella kulturlivet
 • projektbidrag till lokal kultur och amatörkultur
 • särskilt tema för projektbidrag 2024 Between the Lines Europeiskt kulturhuvudstadsår 2029
 • verksamhetsbidrag till nationella minoriteters föreningar
 • bidrag till studieförbundsverksamhet
 • ateljébidrag.

Kommunen ger kulturbidrag till kulturaktörer för att främja goda förutsättningar för professionellt konstnärligt utövande och ett levande kulturliv.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Verksamhetsbidrag till det professionella fria kulturlivet

Det här bidraget kan sökas för stabil löpande kulturverksamhet med allmänintresse som bidrar till utveckling av Uppsalas kulturliv. Det går att söka för verksamhet inom kulturområdet eller för konstnärlig produktion som leder till publik verksamhet. Bidrag kan sökas för en period upp till tre år. Verksamhetsbidraget beviljas vanligtvis ett år i taget.

Krav för att kunna söka

 • Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor kan söka bidraget.
 • Professionella kulturskapare i form av organisationer som producerar eller förmedlar kultur samt organisationer som företräder eller anlitar professionella kulturskapare i den aktuella verksamheten kan söka bidraget.
 • Aktören ska ha sitt säte i Uppsala kommun eller driva verksamhet i Uppsala kommun.

Bidraget ges inte till

 • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös inriktning
 • aktiviteter som främst främjar kommersiell näringsverksamhet
 • produktion och utgivning av medier utan särskilt lokalt intresse
 • de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare.

Bidrag ges inte i efterhand.

Så bedömer vi er ansökan

Vi gör en helhetsbedömning av hur väl verksamheterna främjar:

 • ett kulturliv präglat av hög konstnärlig kvalitet
 • konstnärlig utveckling
 • tillgänglighet för alla
 • barns och ungas rätt att uppleva kultur
 • tillgängliggörande av kommunens kulturarv
 • interkulturella samarbeten
 • internationellt konstnärligt samarbete eller utbyte
 • hållbar utveckling.

Vi eftersträvar bredd, kvalitet och mångfald av utbud, målgrupper och geografisk spridning. Vi tittar också på årsmöteshandlingar eller motsvarande underlag.

Viktiga datum

Ansökan är öppen 9 augusti –13 september.

Beslut tas på kulturnämndens sammanträde 17 december och meddelande om beslut går ut senast i januari 2025.

Sök bidrag

Ansökan är stängd.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Redovisa bidrag

Beviljat verksamhetsbidrag 2023 ska redovisas senast 15 april 2024. 

Blankett för redovisning av verksamhetsbidrag 2023 (PDF, 418 KB)

Särskilt tema för projektbidrag 2024: Between the Lines – Europeisk kulturhuvudstad 2029

Uppsala kommun ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. För att göra det möjligt för förenings- och kulturlivet att delta i processen har kulturnämnden beslutat införa en särskild prioritering. Den gäller projektbidragen för professionell kultur, samt amatör- och lokal kultur 2024.

Organisationer som söker verksamhetsbidrag till det professionella fria kulturlivet kan även ansöka om projektstöd för år 2024 om den sökande kan bidra med verksamhet som stödjer ambitionen att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Prioriteringen är en av bedömningsgrunderna i projektbidraget, det går även bra att söka projektbidrag utan inriktning på 2029.

Kultur som en drivande kraft i stadens utveckling

Uppsala står inför en kraftig utveckling under många år, inte minst i de södra stadsdelarna kopplat till det så kallade Uppsalapaketet. Det kommer att medföra ett kulturellt identitetsbygge, där kulturens aktörer spelar en viktig roll. Därför ska Uppsalas ansökan få en inriktning på livet mellan de stora linjerna – på människorna, bostadsbyggandet och infrastrukturen. Arbetstiteln Between the lines anspelar på detta.

Läs mer på uppsala2029.se

Projektbidrag till det professionella fria kulturlivet

Det här är ett bidrag för kulturprojekt och evenemang som håller hög konstnärlig kvalitet och bidrar till utvecklingen av Uppsalas kulturliv. Det går att söka för projekt inom alla konstområden. Bidrag beviljas vanligtvis för en kortare period än ett år. Bidrag kan sökas för årligen återkommande evenemang men en ny ansökan om projektbidrag ska skickas in för varje år.

Krav för att kunna söka

 • Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor kan söka bidraget.
 • Professionella kulturskapare i form av organisationer som producerar eller förmedlar kultur samt organisationer som företräder eller anlitar professionella kulturskapare i den aktuella verksamheten kan söka bidraget.
 • Ni ska finnas eller driva verksamhet i Uppsala kommun. Projektet ni söker bidrag för ska huvudsakligen äga rum i Uppsala kommun eller rikta sig till Uppsalas invånare.

Bidrag ges inte till:

 • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös inriktning
 • aktiviteter som främst främjar kommersiell näringsverksamhet
 • produktion och utgivning av medier utan särskilt lokalt intresse
 • de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare.

Bidrag beviljas inte i efterhand.

Så bedömer vi er ansökan

Vi gör en helhetsbedömning av hur väl verksamheterna främjar:

 • ett kulturliv präglat av hög konstnärlig kvalitet
 • konstnärlig utveckling
 • tillgänglighet för alla
 • barns och ungas rätt att uppleva kultur
 • tillgängliggörande av kommunens kulturarv
 • interkulturella samarbeten
 • internationellt konstnärligt samarbete eller utbyte
 • hållbar utveckling
 • Uppsala som evenemangsstad
 • en levande landsbygd.

Vi eftersträvar bredd, kvalitet och mångfald av utbud, målgrupper och geografisk spridning.

Viktiga datum

Ansökan är öppen 9 augusti–13 september. Redovisning av beviljat bidrag ska ske senast två månader efter att projektet är avslutat.

Meddelande om beslut går ut i januari 2025.

Sök bidrag

Ansökan är stängd.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Redovisa bidrag

Redovisning av beviljat bidrag ska ske senast två månader efter att projektet är avslutat.

Blankett för redovisning av projektbidrag till kulturverksamhet 2024 (PDF, 72 KB)

Projektbidrag till lokal kultur och amatörkultur

Det här bidraget kan sökas för högtidsfiranden, lokalt förankrade evenemang, samt evenemang inom amatörkultur med allmänintresse. Projektet ska skapa ett mervärde för de boende i närområdet. Bidrag kan sökas för tidsbegränsade projekt och för årligen återkommande evenemang.

Krav för att kunna söka/Vilka kan söka?

 • Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor kan söka bidraget.
 • Aktören ska finnas i Uppsala kommun eller söka bidrag för verksamhet som ska drivas i Uppsala kommun.

Bidrag ges inte till

 • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös inriktning
 • aktiviteter som främst främjar kommersiell näringsverksamhet
 • produktion och utgivning av medier utan särskilt lokalt intresse
 • lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till föreningen
 • stödgalor eller projekt för välgörande ändamål
 • investeringar i lokaler och utrustning
 • projekt som kan drivas i studiecirkelform
 • arvode eller löner till amatörer, minderåriga eller den egna organisationens medlemmar.

Bidrag beviljas inte i efterhand.

Så bedömer vi er ansökan

Vi gör en helhetsbedömning av hur väl verksamheterna främjar:

 • tillgänglighet för alla
 • barns och ungas rätt att utöva eller uppleva kultur
 • hållbar utveckling
 • levande stadsdelar och en levande landsbygd
 • kommuninvånares delaktighet i kulturlivet.

Vi eftersträvar bredd och mångfald av utbud, målgrupper och geografisk spridning.

Viktiga datum

Ansökan är öppen 9 augusti–13 september. Redovisning av beviljat bidrag ska ske senast två månader efter att projektet är avslutat.

Meddelande om beslut går ut i januari 2025.

Sök bidrag

Ansökan är stängd.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Redovisa bidrag

Redovisning av beviljat bidrag ska ske senast två månader efter att projektet är avslutat.

Blankett för redovisning av projektbidrag till kulturverksamhet 2024 (PDF, 72 KB)

Verksamhetsbidrag till nationella minoriteters föreningar

Det här bidraget går till verksamhet som stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur. Bidrag kan sökas för verksamhet som pågår under en period upp till ett år.

Krav för att kunna söka

Bidrag kan sökas av nationella minoriteters föreningar. De i Sverige fem erkända nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Föreningen ska finnas i Uppsala kommun eller driva verksamhet i Uppsala kommun.

Så bedömer vi er ansökan

Vi tittar på hur väl föreningen stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om sin minoritets språk och kultur.

Viktiga datum

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 februari för bidrag som ska användas samma år. Beslut fattas i mars.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökningsblankett om verksamhetsbidrag till nationella minoriteters föreningar (PDF, 258 KB)

Redovisa bidrag

Redovisning ska ske senast i februari efterföljande år.

I det fall verksamhetens innehåll eller form väsentligen förändras eller skjuts upp i tid ska kulturförvaltningen kontaktas. Bidraget kan komma att återkrävas.

Redovisningsblankett verksamhetsbidrag till nationella minoriteters foreningar (PDF, 274 KB)

Tillgänglighet

Kultur ska vara tillgänglig för alla. Kulturnämnden prioriterar verksamheter som är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Det innebär att ni bör kontrollera att er verksamhet kan besökas av personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Behöver ni hjälp kan ni ställa frågor till Handikappförbundens samarbetsorgan i Uppsala kommun, telefon 018-56 09 00.
Information finns också hos Myndigheten för delaktighet, www.mfd.se

Bidrag till studieförbundsverksamhet

Det här bidraget ska finansiera delar av studieförbundens verksamhet under innevarande år.

Krav för att kunna söka

Bidraget kan endast sökas av de studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet och som driver verksamhet i Uppsala kommun.

För det kommunala stödet till studieförbund gäller samma villkor som för statsbidraget, med lokal tolkning och tillämpning för "organisationsbidrag" och "tillgänglighetsbidrag". Uppsala kommun har även ett särskilt stöd till kultur i vården-verksamhet.

Läs om villkoren för stadsbidrag på Folkbildningsrådets webbplats.

Så bedömer vi er ansökan

Det är ett bidrag som baseras på den verksamhet studieförbunden har haft i kommunen de senaste åren.

Så mycket bidrag kan ni få

Kommunens stöd till studieförbunden fördelas till två typer av verksamhet:

 • 85 procent till allmän studieförbundsverksamhet
 • 15 procent till kultur i vården-verksamhet.

Hur mycket varje studieförbund får i stöd baseras på tidigare års genomförd statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 31 januari (är det en helgdag fungerar nästföljande vardag).

Redovisning ska ske senast den 30 april för föregående års verksamhet. Till redovisningen bifogas:

 • underskrivet kommunsammandrag
 • bokslut
 • Revisionsberättelse.

För kultur i vården verksamhet (KIV) ska även redovisas:

 • antal genomförda studiecirklar, deltagare och studietimmar redovisade för varje målgrupp
 • förteckning över de särskilda boenden där verksamheten bedrivits
 • redovisning för varje målgrupp av hur många individer som nås av verksamheten
 • kostnads- och intäktsredovisning för verksamheten.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökningsblankett – bidrag till studieförbundsverksamhet (PDF, 335 KB)

Redovisa bidrag

Redovisningsblankett – bidrag till studieförbundsverksamhet (PDF, 429 KB)

Ateljébidrag

Ateljébidraget ska skapa bättre förutsättningar för professionella konstnärer inom bild och form att verka i Uppsala kommun.

Krav för att kunna söka

Professionella konstnärer inom bild och form som bor och arbetar i Uppsala kommun kan söka ateljébidrag. Konstnären ska vara folkbokförd i Uppsala kommun och planera att vara fortsatt verksam i kommunen under den kommande treårsperioden.

 • Konstnären ska ha ett individuellt kontrakt på ateljélokalen eller ateljéplatsen, som ska ligga i Uppsala kommun. Kontraktet måste visa att lokalen ska användas som konstnärsateljé.
 • Den som söker ska ha genomgått en konstnärlig utbildning om minst tre år på högskolenivå inom bild och form, vilken avslutats högst fem år innan ansökan.
 • Konstnären ska kunna visa upp aktiv yrkesverksamhet under de senaste fem åren genom dokumentation av utställningar, offentliga konstuppdrag och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. Utställningar och liknande ska vara genomförda i professionella sammanhang där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Ett minimikrav under en femårsperiod är minst en separatutställning eller ett större konstprojekt eller ett offentligt uppdrag.

Så bedömer vi er ansökan

Vid fler behöriga sökande än avsatt budget gäller följande prioriteringar:

 • nyutbildade konstnärer, med högskoleexamen från de senaste fem åren, ges förtur till en femtedel av det totala ateljébidrag som fördelas i varje ansökningsomgång
 • för övriga sökande görs urval utifrån uppvisad grad och omfattning av aktiv yrkesverksamhet under de senaste fem åren.

Vid bedömningen av ansökningarna deltar en rådgivande referensgrupp bestående av tjänstepersoner inom konstområdet på kulturförvaltningen och minst två externa sakkunniga ledamöter inom konstområdet. Ledamöterna ska tillsammans ha en allsidig kunskap om de konstformer som omfattas av ateljébidraget och om det regionala konstlivet.

Så mycket bidrag kan ni söka

Nivån på ateljébidraget beräknas utifrån den sökandes hyreskostnad för ateljé. För perioden 2022–2024 är maximalt bidrag 10 000 kronor per år.

Viktiga datum

Ansökan görs vart tredje år. Ateljébidrag för perioden 2025–2027 utlyses hösten 2024.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Det finns inga bidrag att söka för tillfället.

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet

Riktlinje för föreningsbidrag

Kulturnämndens riktlinje för bidrag till det fria kulturlivet (PDF, 239 KB)

Kulturnämndens riktlinje för ateljébidrag (PDF, 213 KB)

Kontakta kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Telefon:
018-727 00 00 (Kontaktcenter)
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK 4300
Box 1023
751 40 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.

 • Uppsala kommun uppmärksammar Uppsala Pride

  Uppsala kommun hissar den progressiva Prideflaggan utanför Stadshuset under lördagen den 16 september.