Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. 1. I korthet

  Föreningarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen i Uppsala. Bland annat bidrar föreningslivet och det fria kulturlivet till en bättre folkhälsa, ett bredare kulturliv och en ökad delaktighet hos invånarna. Därför är föreningslivet en viktig samarbetspartner för Uppsala kommun. Vi ger bidrag till föreningar och fria kulturlivet för att stötta en bredd av verksamheter som gynnar Uppsalas invånare.

 2. 2. Så här fungerar hela processen

  Det finns några steg att ta sig igenom för att kunna söka föreningsbidrag från Uppsala kommun. Allt för att säkra att vi gör en rättvis, rättssäker och likvärdig bedömning när vi tar emot ansökningar, samtidigt som kommunen säkrar att kommunala skattepengar går till relevant verksamhet.

  Genom det försäkrar sig kommunen om att den sökande aktören inte motverkar det demokratiska styrelseskicket eller samhällets grundläggande värderingar och har en fungerande ekonomisk förvaltning.

 3. 3. Policy för samverkan med föreningslivet och fria kulturlivet

  För att kunna söka bidrag måste ni som sökande ställa er bakom ett antal principer och redovisa dokument som bekräftar att ni gör det. För en ideell förening handlar det om stadgar och senaste årsmöteshandlingarna, för en annan typ av aktör som inte är förening efterfrågas exempelvis årsredovisning.

  Genom det försäkrar sig kommunen om att den sökande aktören är demokratisk och har en fungerande ekonomi.

  • Aktören ska bedriva verksamhet utifrån demokratiska principer och arbetsformer.
  • Aktören och dess företrädare får inte utöva, rättfärdiga, främja eller uppmana till våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränka den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
  • Verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar ska präglas av ett tobaks-, alkohol-, doping- och drogfritt förhållningssätt och en miljö fri från spel med pengar.
  • Verksamhet ska ha sin utgångspunkt i Barnkonventionen och arbeta för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.
  • Aktören ska vara öppen för alla som instämmer i aktörens målsättning och alla oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och i dess verksamhet (Undantag kan göras om det finns berättigat syfte).
  • Aktören ska främja mänskliga rättigheter och motverka rasism och diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning, och arbeta för ett inkluderande och öppet samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter (Undantag kan göras om det finns berättigat syfte.

  Läs hela Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet.

  Läs Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet.

 4. 4. Ansök om att bli godkänd aktör

  För att en förening eller annan aktör ska kunna söka bidrag från kommunen måste vissa kriterier vara uppfyllda för att föreningen eller aktören kan bli godkänd aktör. Om föreningen eller aktören inte uppfyller kriterierna för att bli godkänd aktör kan ansökan avslås.

  För aktörer som ska söka idrotts- och fritidsnämndens eller kulturnämndens bidrag sker det i det digitala systemet för bokning och bidrag.

  Ansök om att bli godkänd aktör för kultur, idrott och fritid

  För bidrag från andra nämnder ser processen olika ut. Läs mer under respektive bidrag.

  Information om att bli godkänd aktör

  Manual godkänd aktör för att söka bidrag (PDF, 879 KB)

 5. 5. Sök bidrag

  Ansökningsprocessen för alla kommunens föreningsbidrag ska flyttas över till ett digitalt system så småningom. Men just nu sker ansökningarna på olika sätt. Söker ni bidrag från idrott- och fritidsnämnden och kulturnämnden gör ni det via  systemet för bokning- och bidrag. Andra nämnder har blankett eller webbformulär. Läs mer under respektive bidrag. Tiden för handläggning varierar beroende på vilket bidrag ni söker. Men det brukar ta mellan 1–3 månader.

  Handläggaren kan begära en komplettering för att få mer underlag till ansökan. Uppfyller inte ansökan de krav som ställs kan ansökan avslås.

  Om ansökan är godkänd betalas bidraget ut inom 2–8 veckor.

  Om projektet ni har fått bidrag för inte genomförs som planerat måste föreningen kontakta Uppsala kommun.

  Här är kommunens föreningsbidrag

 6. 6. Återredovisning av sökt bidrag

  Efter avslutat projekt ska ni för vissa bidrag redovisa hur det beviljade bidraget använts. Årlig redovisning kan ske i de fall verksamheten eller projektet pågår i flera år. Ansvarig handläggare på kommunen kommer att informera om återredovisning är aktuellt för det aktuella bidraget. Ansvarig handläggare informerar också om sista redovisningsdatum.

  Ni ska med en ekonomisk redovisning kunna styrka hur bidraget har använts.

  Uppsala kommun kan återkräva bidraget om:

  • aktören inte följer principer och kriterier i Policy för samverkan med
  • föreningslivet och det fria kulturlivet, eller bidragets syfte
  • felaktiga uppgifter har lämnats i ansökan eller redovisning
  • det har skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan att det har meddelats och godkänts av Uppsala kommun
  • bidraget inte lett till det ändamål som bidraget avsett
  • bidraget inte återredovisas inom utsatt tid
  • aktören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter.
 7. 7. Kontakt

  Kontakta Kontaktcenter

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

  Kontakta Uppsala kommun.

  Telefon:
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala
  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag