Höga ljudnivåer

Höga ljudnivåer från verksamheter med musik

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att se till så att besökare eller närboende inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Det är därför viktigt att du som verksamhetsutövare vet vilka riktvärden för ljudnivåer som finns, så att du inte utsätter besökare för skadliga ljudnivåer eller orsakar störningar för närboende.

Läs om vilka ljudnivåer som gäller inom- och utomhus för verksamheter där musik förekommer regelbundet. 

Sök tillstånd hos polisen

När du arrangerar ett offentligt evenemang ska du söka polistillstånd för offentlig tillställning på offentlig plats. I din ansökan ska du beskriva hur du tänker informera de närboende om evenemanget och de höjda ljudnivåerna.

Sök polistillstånd för offentlig tillställning på offentlig plats.

Följande riktvärden för ljudnivåer har tagits fram av Folkhälsomyndigheten gällande tillfälliga evenemang. Vid evenemang där barn under 13 år inte har tillträde gäller 100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 maximal ljudnivå. Vid evenemang där både barn och vuxna har tillträde gäller 97 dBA ekvivalent ljudnivå och 110 maximal ljudnivå. När evenemanget särskilt riktar sig till barn rekommenderas att den ekvivalenta ljudnivån sänks ytterligare, till 90 dBA.

Tänk på att informera närboende i god tid innan evenemanget. Detta kan till exempel ske genom affischering i trapphus eller utskick av informationsblad.

Läs om ljudnivåer vid tillfälliga evenemang.

Vid klagomål

Om någon klagar på buller till följd av ljudstörningar från din verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Detta kan innebära att du måste göra en bullerutredning.

Vid klagomål kan det även bli nödvändigt att miljöförvaltningen gör en närmare undersökning av vilken ljudnivå som är tillåten. Miljöförvaltningen kan besluta om ändring av tiden eller ljudnivån. Detta gäller särskilt om det finns mycket lågfrekvent ljud. Miljöförvaltningen kan med stöd av miljöbalken, ställa krav på begränsningar av verksamheten eller ge ett förbud mot verksamheten, om störningar förekommer.

Läs information kring bullerutredning.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar.

Datum:
 13 juni (6 juni Nationaldagen stängt)
Tid: 15.00–18.00

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala