Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Buller är ett miljö- och folkhälsoproblem som berör många människor. Buller och ljud som stör kommer från flera olika källor och kan uppfattas olika störande beroende på varje enskild individ. Buller kan leda till bland annat hörselskador, stress och sömnsvårigheter. Det kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

  Här kan du läsa om olika typer av buller och vart du ska vända dig om du stör dig på buller i din närmiljö.

 2. Riktvärden och lagstiftning

  Enligt miljöbalken har den verksamhetsutövare som ger upphov till en störning ansvaret att se till att riktvärden inte överskrids. Det finns riktvärden för olika typer av buller. Dessa används vid bedömning av bullerstörningar. Vid bostäder finns riktvärden både inomhus och utomhus. På länkarna nedan kan du läsa mer om vad som gäller i olika fall.

  Läs mer:

  Folkhälsomyndighetens information om höga ljudnivåer

  Naturvårdsverkets vägledning om buller

 3. Buller från grannar

  I flerbostadshus kan ljud från grannar upplevas som störande. Det kan exempelvis handla om hög ljudnivå från musik, stegljud eller skällande hundar. Man kan dock inte kräva att det ska vara helt tyst i ett flerbostadshus.

  Grannstörningar regleras bland annat i bostadsrättslagstiftning och hyreslagstiftning. Miljöbalken ger litet utrymme för tillsyn i sådana störningar vilket gör att miljöförvaltningen normalt inte driver sådana ärenden.

  Vad kan du själv göra?

  Om du störs av buller från en granne är det bra om du själv tar kontakt med grannen för att denne ska få en chans att förbättra situationen. Fortsätter störningarna får du ta kontakt med hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsförening. De är skyldiga att undersöka om bullret är störande.

  Om hyresvärden/föreningen bedömer att störningen är omfattande måste störningarna upphöra. Hyresvärd/förening har annars möjlighet att säga upp den boende som stör. Hyresnämnden är den myndighet som prövar juridiska frågor kring störningar och uppsägningar.

 4. Buller från verksamheter och installationer

  Verksamheter kan orsaka störande buller för närboende. Det kan till exempel handla om fläktaggregat, värmepumpar eller hissar.

  Det är den som bedriver en verksamhet eller är fastighetsägare som är ansvarig för att inte utsätta närboende för störningar som kan vara skadliga för hälsan.

  Vad kan du själv göra?

  Om du störs av buller från en verksamhet ska du i första hand kontakta verksamhetsutövaren så att denne får en chans att åtgärda störningen. Fortsätter störningen trots detta kan du vända dig till kommunens miljöförvaltning telefon: 018-727 43 04 eller e-post: miljoforvaltningen@uppsala.se och göra en anmälan. Bullerstörningar måste pågå en viss tid och ha en viss styrka för att miljöförvaltningen på kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och åtgärder.

  Läs mer:

  Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

  Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller

 5. Buller från trafik

  Vägtrafik är den största bullerkällan i Uppsala kommun. Även järnvägstrafik upplever många som störande. År 2017 gjorde Uppsala kommun en utredning om trafikbuller. Utredningen resulterade i en bullerkarta över Uppsala kommun och ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.

  Flygtrafik förekommer också inom kommunen dock i mindre omfattning. Klagomål på militär flygtrafik på Ärna hänvisas till Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö. Kontakta 08-788 75 00 eller e-post: exp-fihm@mil.se.

  Läs Bullerkartläggning av Uppsala kommun (PDF, 8 MB)

  Vad kan du själv göra?

  Om du störs av trafikbuller i din bostad ska du i första hand vända dig till väghållaren som ansvarar för vägen.

  Trafikverket ansvarar för statliga vägar (dessa har ett vägnummer) och järnvägar. Kontakta kundtjänst, telefonnummer 0771-921 921 eller gör en förfrågan om utredning och åtgärd via formulär på webben.

  Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun är väghållare för de flesta andra större vägar. Kontakta kontaktcenter 018-727 00 00 eller e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se om du är störd av kommunala vägar. Kommunen har ett system där fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan ansöka om bidrag för att åtgärda och minska bullernivån.

  Läs mer om bidraget för bullerskydd

  Om du inte är nöjd med hur väghållaren hanterar ditt klagomål kan du lämna in ett klagomål till kommunens miljöförvaltning telefon: 018-727 43 04 eller e-post: miljoforvaltningen@uppsala.se.

 6. Buller från restauranger och evenemang

  Musik är vanligtvis trevligt, men kan upplevas störande om nivån är för hög eller om det spelas sent på kvällar nära bostaden.

  Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för att gäster och närboende inte störs av ljudnivåer från restauranger och musikevenemang. Om riktvärden överskrids kan verksamhetsutövaren tvingas vidta årgärder för att sänka bullernivåerna, och bekosta årgärderna.

  Vad kan du själv göra?

  Om du störs av en restaurang eller ett musikevenemang ska du i första hand prata med den verksamheten som orsakar störningen. Då har du informerat om problemet och gett den ansvarige en chans att åtgärda störningen. Om störningen trots detta fotsätter kan du vända dig till kommunens miljöförvaltning telefon: 018-727 43 04 eller e-post: miljoforvaltningen@uppsala.se.

 7. Buller från byggarbetsplatser

  Uppsala kommun är en växande kommun. Detta gör att det finns flera byggarbetsplatser. Byggbuller är ofta oregelbundet och gällande riktvärden medger relativt högt buller. Den som bedriver yrkesmässig verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende för störningar som kan skada hälsan.

  Vad kan du själv göra?

  Om du störs av byggbuller ska du i första hand kontakta byggherren för att denne ska få en chans att förbättra situationen. Om störningarna ändå fortsätter kan du vända dig till kommunens miljöförvaltning telefon: 018-727 43 04 eller e-post: miljoforvaltningen@uppsala.se.

  Bullerstörningar måste pågå en viss tid och ha en viss styrka för att miljöförvaltningen på kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och åtgärder.

  Läs mer:

  Naturvårdsverkets information och riktlinjer om buller från byggplatser

 8. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen
  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala
  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om utsläpp, miljö och buller

 • Nu finns ett förnyat miljö- och klimatprogram med handlingsplan

  Tydligare mål som är enklare att följa upp. Det är ledorden i det förnyade Miljö- och klimatprogrammet. Kommunfullmäktige har nu justerat etappmålen och lagt till en handlingsplan för att öka takten i arbetet för ett klimatneutralt Uppsala till 2030.

Kampanjer
 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • Hållbara resor med Resvana

  Att vara nyflyttad kan vara ett bra tillfälle att hitta en ny och mer hållbar resvana. För att du lättare ska hitta bra resealternativ arbetar Uppsala kommun med tjänsten Resvana tillsammans med företaget Nudgd.

Så arbetar vi med utsläpp, miljö och buller

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.