Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det är viktigt att din personliga integritet respekteras. Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen.

Offentlighetsprincipen gäller

Uppsala kommun är en myndighet och ska följa offentlighets- och sekretesslagens samt arkivlagens regler för hantering av allmänna handlingar. Information som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar. Om uppgifterna inte omfattas av sekretess lämnas de ut om någon begär det. Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Personuppgifterna bevaras om det inte finns särskilda beslut om att de ska gallras.

Läs om hur kommunen hanterar allmänna handlingar 

En personuppgift – allt som kan identifiera dig

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

I de flesta fall lämnar du själv dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för din räkning, men ibland kan vi få dina uppgifter från någon annan. Det kan till exempel vara en annan myndighet eller en organisation som du är medlem i.

Det är den nämnd som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. Är det ett kommunalt bolag är det styrelsen. Det innebär att nämnden eller styrelsen har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. 

Behandling av personuppgifter kräver ett tydligt syfte

Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera. Uppsala kommun behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.

De anställda i kommunen som tar del av dina personuppgifter behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara din handläggare, administrativ personal, rektorer eller bibliotekarier. Det beror på vilken typ av ärende det gäller. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen, som till exempel till skatteverket.

Dina personuppgifter kan också delas med personuppgiftsbiträden i form av exempelvis företag som levererar de datasystem som är nödvändiga för vår verksamhet. Om personuppgifterna delas med ett personuppgiftsbiträde har personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts med personuppgiftsbiträdet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området, så kallat tredje land, så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddsförordningen.

Vi sparar dina personuppgifter till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Därefter hanteras personuppgifterna enligt kommunens ansvar mot offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Dina personuppgifter gallras enligt gällande gallringsbestämmelser, informationshanteringsplan eller överlämnas för arkivering i enlighet med gällande lag eller bestämmelser.

Läs om registrering och hantering av allmänna handlingar 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Någon av dessa grunder krävs för att Uppsala kommun ska få behandla dina personuppgifter:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar kommunen.
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person.
  • Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Exempel på behandling av personuppgifter:

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. När kommunen har skyldighet att enligt lag erbjuda vissa tjänster, som till exempel skola och socialtjänst, har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag, så kallad rättslig förpliktelse.

Om du väljer att ta del av verksamhet som kommunen bedriver, exempelvis en kulturverksamhet, verksamhet vid idrottsanläggningar eller liknande, har kommunen rätt att behandla dina personuppgifter, till exempel för att kunna ta betalt. I de fall du har ett avtal med kommunen får vi också hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Dina rättigheter som registrerad 

Som registrerad har du flera rättigheter. 

Rätt till tillgång – begär registerutdrag

Du kan begära att få besked om Uppsala kommun behandlar personuppgifter som rör dig. Ett så kallat registerutdrag. Du kan även begära ett registerutdrag för annan person, till exempel om du är vårdnadshavare.

För att begära ut ett registerutdrag, fyll i blanketten och lämna in den hos Kontaktcenter, Stadshusgatan 2, Uppsala. Ta med giltig identitetshandling.

Begär registerutdrag (PDF, 224 KB)

Begär registerutdrag för annan person (PDF, 265 KB)

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Som registrerad kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om Uppsala kommun inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Det brukar kallas för rätten att bli bortglömd. Dock kan Uppsala kommun inte radera dina uppgifter om

  • de behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag
  • det finns en annan laglig grund
  • de framgår av en allmän handling.

För att begära en radering, fyll i blanketten och lämna in den hos Kontaktcenter, Stadshusgatan 2, Uppsala. Ta med giltig identitetshandling.

Begär radering av personuppgifter (PDF, 225 KB)

Begär radering av personuppgifter för annan person (PDF, 268 KB)

Rätt till dataportabilitet

Om Uppsala kommun behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut de personuppgifter som rör dig för att kunna använda dessa på annat håll, till exempel för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Har du lämnat ett samtycke till en personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallande innebär dock inte att lagligheten av personuppgiftsbehandlingen som utförts innan återkallandet påverkas. Det är inte säkert att dina uppgifter raderas vid ett återkallat samtycke då de kan förekomma i allmänna handlingar.

Rätt till information om ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så får du information om det innan ny behandling påbörjas.

Fråga eller klaga

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud:
JP Infonet AB, kontaktperson Simon Jernelöv
dataskyddsombud@uppsala.se
Telefon: 08-462 65 60

Om du tycker att Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. 
Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Personuppgifter i sociala medier och på webbplatsen

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Uppsala kommun överförs information och personuppgifter till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet, till exempel Facebook eller Twitter). Informationen kan även bli tillgänglig utanför EU/ESS.

Du ska aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier, till exempel personnummer eller kontaktuppgifter till dig själv eller någon annan. Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i Uppsala kommuns sociala medier tar vi bort dem.

Vi raderar överflödiga personuppgifter på uppsala.se

Du ska bara lämna personuppgifter på uppsala.se då det tydligt framgår att de behövs för hanteringen av ditt ärende. Vi raderar alla överflödiga personuppgifter, till exempel om du anger kontaktuppgifter i ett fritextfält.

Kakor (cookies)

Uppsala kommun använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av kommunens webbplatser bättre. En kaka är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

Läs om hur Uppsala kommun använder kakor på uppsala.se

Information om Uppsala kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Sammanfattning

Uppsala kommun bedriver ett aktivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ett led i det arbetet är att registrera var och när det inträffar brott och andra otrygghetsskapande händelser, för att kunna ta fram relevant statistik. Den typen av information registreras på adressnivå, vilket innebär att din bostadsadress kan förekomma i vårt register. Vi registrerar inga andra personuppgifter om kommunmedborgare på det här sättet.

Läs den fullständiga beskrivningen av Uppsala kommuns personuppgiftsbehandling inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kontakta kommunens dataskyddsombud