Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information om Uppsala kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Sammanfattning

Uppsala kommun bedriver ett aktivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ett led i det arbetet är att registrera var och när det inträffar brott och andra otrygghetsskapande händelser, för att kunna ta fram relevant statistik. Den typen av information registreras på adressnivå, vilket innebär att din bostadsadress kan förekomma i vårt register. Vi registrerar inga andra personuppgifter om kommunmedborgare på det här sättet.

De personuppgiftsansvariga som deltar i det här arbetet är Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala parkerings AB och Polisen. Den här informationen gäller för Uppsala kommuns personuppgiftsbehandling. Om du har frågor om din adress förekommer i registret eller vill utnyttja dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning kan du kontakta oss på e-post uppsala.kommun@uppsala.se  

Vad är syftet?

Med syftet att effektivare kunna förebygga brott och andra otrygghetsskapande händelser arbetar vi i Uppsala Kommun systematiskt i samverkan bland annat med polisen, med att kartlägga var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker i vår kommun. I detta arbete registrerar och sparar vi information om brott och andra otrygghetsskapande händelser som sker utomhus riktade mot eller omkring våra verksamheter och fastigheter samt i gemensamhetsutrymmen såsom trappuppgångar, tvättstugor, centrumanläggningar, kommunala utrymmen såsom bibliotek, förskolor, skolor, fritidsgårdar etcetera. Sådant som sker inomhus i bostäder registreras inte. Vi registrerar inte heller enskilda individer utan enbart brott och andra otrygghetsskapande händelser.

Den insamlade informationen används för att vi ska veta var och när saker sker och hur utvecklingen ser ut över tid. Den här informationen använder vi för att vi i samverkan ska kunna arbeta effektivare med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder.

Vad registreras?

Följande händelser registreras i vårt system:

  1. Skadegörelse (till exempel glaskross, klotter, brand). I systemet registreras vad, var och när något inträffat samt om någon omedelbar åtgärd gjorts såsom polisanmälan.
  2. Otrygg plats (till exempel öde, mörkt, nerskräpat). I systemet registreras vad, var och när något inträffat samt om någon omedelbar åtgärd gjorts såsom polisanmälan.
  3. Otrygghetsskapande samling av personer (till exempel personer som samlas i trappuppgång, källarutrymme, eller annan plats och upplevs skapa otrygghet). I systemet registreras vad, var och när något inträffat samt om någon omedelbar åtgärd gjorts såsom polisanmälan.
  4. Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande (till exempel bråk, inbrott, olovlig trafik, misstänkt droghantering, rån, våld). I systemet registreras vad, var och när något inträffat samt om någon omedelbar åtgärd gjorts såsom polisanmälan.
  5. Incident mot anställd (till exempel en anställd utsätts för hot). I systemet registreras vad, var och när något inträffat samt om någon omedelbar åtgärd gjorts såsom polisanmälan.
  6. Särskilt arrangemang/evenemang (till exempel ungdomsfest, festival, stor händelse) som ska ske kommande vecka? Vad, var, när, åtgärd? 

Detta innebär exempelvis att vi registrerar information om att en bostads fönsterrutor har krossats utifrån eller att något har klottrats på. Det innebär exempelvis också att vi registrerar information om att personer vistas på platser där de kan skapa otrygghet, att någon blivit hotad, med mera.  

Din adress kan registreras

Om något av ovanstående observeras vid eller mot din bostad eller adress kan den händelsen och din adress alltså komma att registreras av oss. Adressen räknas som en personuppgift fastän vi inte kommer att koppla dessa registrerade händelser till enskilda personer.

Rättslig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är en uppgift av allmänt intresse, och den personuppgiftsbehandling som sker är nödvändig för att utföra den uppgiften. Den rättsliga grunden allmänt intresse ska också enligt dataskyddsförordningen vara fastställd antingen i en författning, ett beslut eller ett kollektivavtal för att kunna åberopas.

Kategorier av mottagare samt hur och hur länge dina uppgifter bevaras

De som deltar i vår samverkan i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet såsom Polisen, kommunala förvaltningar och bolag, räddningstjänst och det lokala kommunala brottsförebyggande rådet kommer att ta del av den insamlade informationen. Uppgifterna bevaras tills vidare, så länge detta arbete fortgår, för att vi ska kunna följa viktiga trender över tid och studera vilka insatser som fungerar och vilka som inte fungerar. Vi sprider inte personuppgifter (dvs. enskilda specifika adresser) till obehöriga. Informationen lagras digitalt i ett verktyg som heter EMBRACE som uppfyller de rättsliga IT-säkerhetskraven som ställs på IT-system som lagrar personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av Kommunstyrelsenämnden och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat. Mer information om hur du begär tillgång till dina uppgifter och hur de lämnas ut finns här Behandling av personuppgifter - Uppsala kommun.

Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade, till exempel om de inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för eller om de har behandlats i strid med gällande rätt. 

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas, bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredningen pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.  

Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsförfattningar. 

Du har rätt att överklaga ett beslut om att neka dig en rättighet som fattats av en myndighet, till exempel kommunen. Du har även rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du vill använda dig av dina rättigheter, kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen, Uppsala kommun (212000-3005) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Dataskyddsombud

Uppsala kommuns dataskyddsombud, JP Infonet AB, når du på denna mejladress: dataskyddsombud@uppsala.se

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar, ta kontakt med oss enligt nedan:
uppsala.kommun@uppsala.se