Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Tre detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2021-08-26 att anta förslagen till detaljplan för:

  • Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen 
    (diarienummer 2019-00043
  • Upphävande av tomtindelning Sunnersta 69:9
    (diarienummer 2021-001288)

Besluten om antagande vann laga kraft 2021-10-02

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-13 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57
    (diarienummer 2015-003554)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2021-10-15

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats: www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 27 oktober 2021
Plan- och byggnadsnämnden