Hbtq

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Uppsala kommuns flagga och hbtq flagga

  Uppsala kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-frågor för att garantera likvärdig service till alla. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar. I juni 2017 hbtq-diplomerades de första verksamheterna och hösten 2019 påbörjades de första omdiplomeringarna.

  Fäll ihop
 2. En öppen och inkluderande kommun


  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

  Prioriterat i Mål och Budget

  I kommunens Mål och Budget 2019 med plan för 2020-2021 prioriteras jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt både när det gäller invånare och medarbetare.

  Alla kommunens medarbetare ska ha kompetens i hbtq-frågor och aktiva utbildningssatsningar görs för att höja kompetensen. Målet är att skapa en inkluderande arbetsmiljö och ge en likvärdig service till alla invånare.

  Fäll ihop
 3. Hbtq-diplomering


  Uppsala kommun jobbar aktivt för att höja alla medarbetares kompetens i hbtq-frågor. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar.

  Att hbtq-diplomera en verksamhet är ett sätt att aktivt jobba för att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Det är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande.

  Utbildning i fyra steg

  Uppsala kommuns hbtq-diplomering innebär att alla medarbetare inom en verksamhet får en längre utbildning i fyra steg. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hbtq, lagstiftning och normkritiska perspektiv, inklusive begrepp kopplade till kön, könsidentitet och sexuell läggning.

  I samarbete med RFSL och ADU

  Kommunens diplomutbildning har tagits fram i samverkan med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU).

  Krav för att bli diplomerad

  För att bli diplomerad krävs, utöver utbildningen, att verksamheterna

  • kan visa att de granskar arbetsplatsen ur ett normkritiskt perspektiv
  • dokumenterar rutiner
  • tar fram en plan för sitt hbtq-arbete
  • systematsikt utvärderar och följer upp arbetet för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

  En diplomering gäller i två år. Därefter krävs en ansökan där en kan visa att en lever upp till kraven för att bli omdiplomerad.

  Diplomeringar

  • Bibliotek Uppsala, Gemensamma resurser
  • Eksätra HVB
  • Eksätra resursskola
  • Familjeenhet Gottsunda
  • Familjeenheten Ling
  • Familjeenhet Sävja
  • Fyrislundsgatan 62 plan 4
  • Idrott och fritid
  • Idun stödboende
  • Nexus resurscentrum
  • Offentlig konst
  • Oxelskolan
  • Rosenhill HVB
  • Sjukhusundervisningen
  • Stadsbiblioteket vuxenavdelning
  • Sävjabiblioteket
  • Träffpunktverksamheten 65 +
  • Ungdomscentrum
  • Uppsala konstmuseum
  • Övernäs akut- och utredningshem

  Bibliotek norra enhet

  • Almungebiblioteket
  • Björklingebiblioteket
  • Bälingebiblioteket
  • Storvretabiblioteket
  • Uppsökande enhet
  • Vattholmabiblioteket

  Bibliotek östra enhet

  • Sävja bibliotek
  • Brantingsbiblioteket
  • Gränby bibliotek

  Fritid Norra

  • Skyttorps fritidsklubb
  • Vattholma fritidsklubb och fritidsgård
  • Storvreta fritidsklubb och fritidsgård
  • Björklinge fritidsklubb och fritidsgård
  • Bälinge fritidsklubb och fritidsgård
  • Domarringens fritidsklubb
  • Tunets fritidsgård

  Fritid Västra

  • Järlåsa fritidsklubb och fritidsgård
  • Vänge fritidsklubb och fritidsgård
  • Ramsta fritidsklubb
  • Stenhagens fritidsklubb och fritidsgård
  • Tiunda fritidsklubb och fritidsgård
  • Disponentvillan fritidsklubb
  • Eriksberg fritidsklubb och fritidsgård
  • Norby fritidsklubb

  Fritid Östra

  • Almunge fritidsgård
  • Brantingsgården
  • Gränby fritidsgård
  • Kvarngärdets fritidsklubb
  • Lötens fritidsgård
  • Rasbo fritidsgård
  • Fritid Grand

  Öppna förskoleverksamheten

  • Disponentvillans öppna förskola
  • Heidenstams öppna förskola
  • Gottsunda öppna förskola - Kristallen
  • Liljeforstorgs öppna förskola
  • Stenhagens öppna förskola
  • Sävja öppna förskola

   

  Fäll ihop
 4. Hbtq-certifiering av RFSL


  RFSL erbjuder hbtqi-certifieringar som säkrar att verksamheten höjer sin kompetens i hbtq-frågor och att ett systematiskt arbete med hbtq-frågor bedrivs.

  Läs mer om RFSL:s hbtq-certifiering på rfsl.se.

  Fäll ihop
 5. Hög hbtq-kompetens hos elevhälsoteamen


  Uppsala kommuns elevhälsa är inte hbtq-diplomerad, men samtliga ca 80 elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL. På varje skola utnämndes en särskild hbtq-ambassadör som fick i uppgift att ta ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen.

  Fäll ihop
 6. Vad hbtq betyder


  Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

  H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem vi blir kära i eller attraherade av. T:et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och kan även vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande könsnormer.

  Fäll ihop
 7. En utsatt grupp


  Forskning visar att hbtq-personer i högre utsträckning utsätts för diskriminering, trakasserier, hot och våld än icke hbtq-personer. Diskrimineringen kan förekomma i många olika situationer. Det kan handla om att inte få chansen till ett jobb eller att bli nekad studieplats. Det kan handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats, på sin skola eller i offentliga miljöer. Det kan handla om att bli särbehandlad inom hälso- och sjukvård.

  Sämre hälsa bland hbtq-personer

  Nationell forskning visar att även om majoriteten av hbtq-personer mår bra så skattar gruppen lägre på allmän hälsa jämfört med övriga befolkningen, speciellt när det gäller det psykiska välbefinnandet. En rapport från Socialstyrelsen visar bland annat att långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Undersökningar och internationell forskning på området talar för att det framför allt är de strukturella faktorernas påverkan, såsom stigmatisering och diskriminering som bidrar till hbtq-personers sämre hälsa.

  Läs Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland hbtq-personer på Socialstyrelsens webbplats.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret.

  E-post: hbtq@uppsala.se

  Fäll ihop