Yrke fysioterapeut

Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som fysioterapeut/ sjukgymnast. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande verksamheter i Uppsala kommun.

Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss får du:

• ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete
• ett arbete där du ansvarar för och ordinerar rehabiliteringsinsatser
• ett nära samarbete med kollegor såsom arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnads-/omsorgspersonal
• möjligheter att utvecklas som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast inom din profession.

Journal Club

Vi satsar på att stärka den vetenskapliga kunskapen, så kallad evidensbaserad praktik, inom hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom ett nätverk som vi kallar Journal Club. Där läser och diskuterar vi relevanta vetenskapliga artiklar under ledning av lektorer från Uppsala universitet.

Inom omsorgsförvaltningen finns:

Socialpsykiatri

Här arbetar du med rehabiliteringsinsatser för personer som har en psykiatrisk sjukdom eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personerna kan bo i ordinärt boende eller på ett psykiatriboende. 

Rehabiliteringsinsatserna kan vara i grupp eller individuellt och förekomma under längre eller kortare tid. Du ingår i ett team med arbetsterapeut och sjuksköterska samt har ofta ett nära samarbete med boendestödjare.

Gruppbostad och servicebostad

Här arbetar du med personer med olika funktionsvariationer, till exempel Downs syndrom, autismspektrumtillstånd och cerebral pares. Personerna bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS-beslut (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Som fysioterapeut/sjukgymnast i teamet ansvarar du för att bedöma behov av stöd vid förflyttningar och behov av fysisk aktivitet/träning. I arbetet ingår att ge instruktion och delegation till boendepersonal.

Personlig assistans

Här arbetar du med personer med framför allt neurologiska sjukdomar i ordinärt boende som har personlig assistans enligt LSS.

Som fysioterapeut/sjukgymnast i teamet ansvarar du för att bedöma behov av stöd vid förflyttningar och behov av fysisk aktivitet/träning. I arbetet ingår att ge instruktion och delegation till personliga assistenter.

Hemsjukvård för personer 21–65 år

Här arbetar du med rehabiliteringsinsatser för personer 21–65 år som har olika sjukdomsbilder och bor i ordinärt boende. En del av personerna har hjälp från hemvården. En del har inga omvårdnadsinsatser, men har svårigheter att ta sig till primärvården för rehabilitering. Rehabiliteringsinsatserna kan vara under längre eller kortare tid.

Du arbetar i team med arbetsterapeut och ibland rehabiliteringsassistent, sjuksköterska och hemvårdspersonal.

Inom äldreförvaltningen finns:

Vård- och omsorgsboende

Här arbetar du på ett vård- och omsorgsboende där multisjuka äldre och personer med demenssjukdom bor enligt SoL-beslut (socialtjänstlagen).

Du arbetar i team och är ansvarig för fallprevention, förflyttningsteknik, fysisk aktivitet och träning. Du arbetar med ett aktiverande arbetssätt och handleder omvårdnadspersonal i detta. Möjlighet finns att samarbeta med vårdhundsteamet.

Korttidsvård

Här arbetar du på en korttidsvårdsavdelning där i huvudsak multisjuka personer vårdas en kortare tid, enligt SoL-beslut, efter exempelvis en sjukhusvistelse.

Du arbetar i team där din uppgift är att öka patientens fysiska funktionsförmåga och självständighet i syfte att kunna återvända till ordinärt boende med eller utan hjälp av hemtjänstinsatser. Möjlighet finns att samarbeta med vårdhundsteamet.

Växelvård

Här arbetar du på en växelvårdsavdelning där exempelvis personer med demenssjukdom vårdas växelvis mellan ordinärt boende och växelvårdsavdelning enligt SoL-beslut. Du ansvarar för att bedöma funktions- och aktivitetsförmåga. Insatser kan handla om att bibehålla/öka fysiska funktionsförmåga samt fallprevention.

Du arbetar i team med arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnads-/ omsorgspersonal. Möjlighet finns att samarbeta med vårdhundsteamet.

Hemsjukvård för personer över 65 år

Här arbetar du med personer över 65 år som bor i ordinärt boende med kroniska och/eller tillfälliga sjukdomstillstånd. Insatserna kan fortskrida under en längre eller kortare period och vara väldigt varierande, till exempel fallprevention, utprovning av hjälpmedel och träningsinsatser efter sjukhusvistelse.

Du arbetar i team med arbetsterapeut, sjuksköterska och hemvårdspersonal. Hemsjukvården är en viktig länk i vårdkedjan. Du samverkar kring patienten med övriga vårdgivare som vårdcentraler, specialistmottagningar och sjukhus.

Träffpunkter 65+

Här arbetar du på mötesplatser för personer över 65 år som bor i sitt ordinära boende. Våra aktiviteter främjar hälsosamt åldrande utifrån folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Du arbetar i team med aktivitetshandledare och hälsopedagoger. Som fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar du för att ha kunskap om hur personer bevarar eller förbättrar den fysiska kapaciteten och hur det går att bromsa åldersförändringar och förebygga åldersrelaterade sjukdomar. Du kan anpassa träningen till den åldrande kroppen för att undvika skador. Du instruerar i gymträning, leder olika träningsgrupper och har föreläsningar med mera. Du entusiasmerar till livslång träning och fysisk aktivitet.

Kontakt

E-post: rekrytering@uppsala.se

Hitta våra lediga jobb på uppsala.se/ledigajobb