Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansök om rengöring (sotning) av egen fastighet

Du som vill ta över ansvaret för att sota (rengöra) din fastighet enligtLag (2003:778) ska ansöka om det till brandförsvaret.

Dokumentera rengöringen (sotningen)

Du ska skriftligt dokumentera hur du utför sotningen (rengöringen). Om Uppsala brandförsvar vill veta hur sotningen (rengöringen) gått till måste du visa upp dokumentet.

Anmäl ändringar

Du måste anmäla ändrade förhållanden till brandförsvaret som till exempel:

  • nytt val av bränsle
  • ändrad användningsfrekvens
  • ägarbyte av fastigheten.

Ansök om att låta någon annan sota (rengöra) din fastighet

Ägare av fastigheten (lagfaren ägare) (obligatoriskt)
Kontaktuppgifter privatperson
Kontaktuppgifter företag
Fastighet
Sotningsobjekt

Om du har fler objekt på fastigheten ska du i ansökan ange vilka du vill rengöra. De objekt som inte står med i ansökan kommer då även fortsättningsvis rengöras av den av kommunen upphandlade entreprenören.

Har du fler sotningsobjekt på samma fastighet?
Sotningsobjekt 2
Har du fler sotningsobjekt på samma fastighet?
Sotningsobjekt 3
Har du fler sotningsobjekt på samma fastighet?
Sotningsobjekt 4
Ditt ansvar

För att du ska få ta över sotning av en fastighet behöver vi försäkra oss om att du klarar av att sota (rengöra) enligt de sotningsfrister som gäller för respektive rengöringsobjekt.

Är du medveten om att du tar över ansvaret för sotning (rengöring) av de objekt som du får medgivande för att sota (rengöra) och att du är skyldig att följa de sotningsfrister (hur ofta du ska sota) som gäller för respektive objekt? (obligatoriskt)
Har du tillräckligt med kunskap om din eldstad och tillhörande anordningar för att kunna sota (rengöra) från ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt? (obligatoriskt)
Har du fysisk förmåga att arbeta på tak? (obligatoriskt)
Har du de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en sotning (rengöring)? (obligatoriskt)
Är du medveten om att entreprenören som brandförsvaret har avtal kommer att kontrollera objektets brandskydd så att det stämmer överens med det som står i fristerna som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling? (obligatoriskt)
Är du medveten om att vi drar in ditt tillstånd om sotningen (rengöringen) inte sker på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt? (obligatoriskt)

Välj på vilket sätt du vill ha din bekräftelse

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.