Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Jobba som socionom

Jobba som socionom i Uppsala kommun. Du har goda utvecklingsmöjligheter och nära till kollegor och chefer. Här finns plats för dig!

Som socionom kan du arbeta inom många olika yrken i Uppsala kommun. Gemensamt är att du arbetar med människor i olika skeden i livet. Ofta möter du människor i svåra och utsatta situationer. Kommunens styrka är att vi kan erbjuda många olika insatser, insatser som gör att du kan hjälpa personer att förändra sina liv. I Uppsala kommun finns socionomer bland annat på socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

Socialförvaltningen

Vi arbetar i team för att öka kvaliteten i ett vardagsnära stöd. En viktig del av arbetet är att tillsammans med kollegor arbeta med att utveckla och förbättra processer och arbetssätt. I arbetet ingår informationsinsatser till samarbetspartner och att ge råd och stöd via telefon till professionella och allmänhet. Arbetet innebär också nära samverkan med andra aktörer.

Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård och av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialsekreterare, mottagningen

På mottagningen har vi ett avgränsat uppdrag: att göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar i nya anmälningar som kommer in som gäller barn och unga. Mottagningsenheten är ofta den första kontakten som personer har med socialförvaltningen och du är många gånger ansiktet utåt.

Socialsekreterare, barn och ungdom

I dina arbetsuppgifter ingår utredningsarbete av barn och ungdomar upp till 21 år och deras föräldrar enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. Uppföljning av insatser i hemmet, familjehem och HVB-placeringar (Hem för vård eller boende) ingår också. Vi arbetar enligt BBIC-modellen (Barns behov i centrum) i nära samverkan med barnet eller ungdomen och nätverket omkring. Det finns goda möjligheter till stöd och hjälp för barnen och ungdomarna i form av insatser i öppenvård eller utanför hemmet. Vi arbetar utifrån ett familjeperspektiv och strävar efter att hålla hög kvalitet på våra utredningar.

Socialsekreterare, beroendeenheterna

Tillsammans med klienten gör du en bedömning av lämplig insats för att komma ifrån missbruket. För att stödja klienten i att formulera sitt behov av förändring använder du metoden motiverande samtal (MI).   

Efter utredning och beslut om insats följer du upp insatsen och bedömer om ytterligare behov finns. Samarbete med andra närliggande verksamheter är en viktig del i ditt arbete.

Socialsekreterare, placering

Du arbetar med barn och ungdomar mellan 0 och 20 år som är placerade i familjehem eller på HVB (Hem för vård eller boende). Du samarbetar tätt med familjehemssekreterarna på enheten som är ansvariga för familjehemmen.

Vi har myndighetsansvar för uppföljning av barnet och ungdomen. Det innebär att vi noga följer vården genom personlig kontakt med barnet, ungdomen och med anhöriga för att nå de intentioner som vi har med vårdplanen. Det ingår även ansvar för överväganden och omprövning av vården och ansvar för utformningen av barnets och ungdomens kontakt med föräldrar och andra närstående. Uppföljning sker enligt licens för BBIC (Barns behov i centrum).

Familjehemssekreterare

Ditt huvuduppdrag som familjehemssekreterare är att ansvara för att utreda matchande familjehem, ge stöd och handledning i samband med en placering och under placeringstiden samt att dokumentera löpande. Vi utreder enligt Nya Kälvestensmetoden. I tjänsten ingår resor i samband med att du besöker familjehemmen. Du deltar i matchning och presenterar familjehemsförslag för ansvarig barnhandläggare som du samarbetar med under placeringstiden. Din målsättning är att alltid ha barnets bästa i fokus för att på bästa sätt matcha barn och familjehem.

Familjerättssekreterare

Arbetsuppgifterna är varierande och innebär möten med familjer i olika konstellationer. I dina uppgifter ingår att utreda frågor som rör faderskap, vårdnad, boende och umgänge, att handlägga adoptions- och namnärenden och att verkställa umgängesstöd enligt domstolsbeslut. Det ingår också att erbjuda rådgivning och samarbetssamtal med föräldrar och upprätta juridiskt bindande avtal och överenskommelser i ärendena. Arbetet innebär samverkan med domstolar och övriga enheter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Familjebehandlare

Som familjebehandlare rekryterar, utreder och handleder du kontaktpersoner. Du jobbar även med stödjande familjearbete. Varje medarbetare har huvudansvar för cirka fem familjer på heltid. Verksamheten ansvarar för kontaktpersonsinsatsen och samverkar med övriga inblandade kring boendet.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Biståndshandläggare, omsorg

Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda och bedöma behov, fatta beslut och följa upp beslutade insatser för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt arbete ska bidra till en fungerande vardag för de personer som har rätt till hjälp och stöd.

Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samverkan med kollegor och chef. En stor del av arbetet innebär att dokumentera ansökningar. I arbetet ingår att träffa brukare och företrädare. Du medverkar också i planering och samordning av insatser och samverkar både internt och externt med utförare och andra myndigheter.

Du arbetare med olika målgrupper inom flera områden:

  • barn och unga med funktionsnedsättning, handlägger personer i åldern 0 till 20 år
  • vuxna, LSS och somatik
  • socialpsykiatrin, handlägger personer från 21 år och uppåt med socialpsykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.

Biståndshandläggare, äldre

Som biståndshandläggare arbetar du med att informera, utreda, bedöma och besluta om insatser. Vi arbetar utifrån ett samordnande, rehabiliterande och motiverande synsätt. Stort fokus ligger på uppföljning av beslut. I arbetet ingår kontakt, information och rådgivning med den enskilde, deras närstående eller företrädare. Dessutom samverkar du internt och externt med utförare och andra huvudmän. Ansvarsområdet som biståndshandläggare kan se olika ut. Det beror på vilket uppdrag du har inom avdelningen. Det ingår att du aktivt medverkar i kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt för att uppfylla målgruppens behov och för att få personer att bli självförsörjande. Som socialarbetare på arbetsmarknadsförvaltningen medverkar och ansvarar du för myndighetsutövning på en mottagning. Arbetet sker enligt socialtjänstlagen och andra relevanta lagar.

Du arbetar självständigt som handläggare. Dessutom planerar du tillsammans med teamet och är med och löser frågor och utmaningar flexibelt. Vi samverkar mycket med andra verksamheter inom och utom kommunen. Du samverkar med dem för att nå de bästa lösningarna.

Vi använder oss av MI (motiverande samtal) som samtalsmetodik och standardiserade utredningsdokument.

Försörjningsstöd mottagning

Som socialsekreterare vid försörjningsstöd mottagning är du den första kontakten för personer som söker försörjningsstöd för första gången. Du gör förhandsbedömning i alla ärenden som kommer till enheten. Enheten utreder och beslutar också om rätten till försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i ärenden där behovet bedöms vara kortvarigt, max tre månader. I arbetet på mottagningen ingår även att ge information och råd kring försörjningsstöd och samhällsinformation i övrigt.

Försörjningsstödsenheterna

Socialsekreterarens roll är att initiera rätt insatser, stötta en person i att skapa och behålla ett professionellt nätverk och att arbeta för att personen får egen försörjning. Att handlägga ekonomiskt bistånd ingår i tjänsten. Det innebär att du har tät kontakt med personen för att tydliggöra behov och mål för att personen ska komma ut i egen försörjning.

I utveckling av metoder och arbetssätt för målgruppen arbetar du tätt med övriga socialsekreterare och myndighetshandläggare i arbetsgruppen. Med motiverande samtal stöttar du individer till att förändra sin situation i allt som rör mående, hälsa och utanförskap. Du stöttar dem att ta del av olika stödinsatser, till exempel det stöd som finns på kommunen, Region Uppsala, psykiatrin och Försäkringskassan.

Kontakt

E-post: rekrytering@uppsala.se