Yrke sjuksköterska

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla omvårdnaden i Uppsala kommun.

Inom Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter kan du arbeta som sjuksköterska med hälso- och sjukvård för personer som är 17 år och äldre och som har insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Som sjuksköterska hos oss får du:

  • ett varierat, självständigt och ansvarsfullt arbete
  • ett arbete där du ansvarar för och ordinerar omvårdnadsåtgärder
  • ett nära samarbete med kollegor såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omsorgspersonal
  • möjligheter att utvecklas som legitimerad sjuksköterska inom din profession.

Omvårdnadsansvar inom kommunens omsorgs- och äldreförvaltningar

Inom Uppsala kommuns omsorgs- och äldreförvaltningar arbetar du som sjuksköterska utifrån hälso- och sjukvårdslagen med att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa samt lindra lidande, vårda döende och främja värdig död.

Arbetet sker i team med personcentrerad vård i fokus. I teamet ingår sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, omsorgspersonal och läkare.

Du bedömer, planerar, ordinerar, genomför och utvärderar omvårdnadsåtgärder samt ansvarar för läkemedelshantering.

Du organiserar och leder omvårdnaden, vanligtvis nära patienten men även mer övergripande på verksamhetsnivå.

Du samordnar även patientens kontakt kring hälso- och sjukvård med övriga vårdgivare som vårdcentral, specialistmottagning och sjukhus.

Du handleder, utbildar och delegerar arbetsuppgifter till omsorgspersonal. Du handleder också studenter.

I omsorgsförvaltningen finns:

Gruppbostad och servicebostad

Här arbetar du med omvårdnadsinsatser för personer med funktionsnedsättning, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och cerebral pares. Personerna bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS-beslut (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du arbetar i team och utför som sjuksköterska HSL-insatser för ett begränsat antal personer.

Hemsjukvård, för personer 17–65 år

Här arbetar du med omvårdnadsinsatser för personer 17–65 år som har olika sjukdomsbilder och bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst enligt SOL-beslut (socialtjänstlagen) och HSL-insatser. Omvårdnadsinsatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du arbetar i team och utför som sjuksköterska HSL-insatser för ett begränsat antal personer.

Personlig assistans

Här arbetar du med avancerade omvårdnadsinsatser i ordinärt boende för personer som har personlig assistans enligt LSS-beslut. Personerna kan till exempel ha tracheostomi med respirator. Du arbetar i team och utför som sjuksköterska HSL-insatser för ett begränsat antal personer.

Socialpsykiatrin

Här arbetar du med omvårdnadsinsatser för personer som har psykiatriska diagnoser och/eller personlighetssyndrom som bor på gruppboenden eller i ordinärt boende enligt SOL eller LSS-beslut. Du arbetar i team och utför som sjuksköterska HSL-insatser för ett begränsat antal personer.

I äldreförvaltningen finns:

Vård- och omsorgsboende

Här arbetar du på ett vård- och omsorgsboende där multisjuka äldre och personer med demenssjukdom bor enligt SOL-beslut. Du arbetar i team och är omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ett begränsat antal personer, oftast en avdelning.

Korttidsvård

Här arbetar du på en korttidsvårdsavdelning där till exempel multisjuka personer och personer med demenssjukdom vårdas en kortare tid enligt SoL-beslut, efter exempelvis en sjukhusvistelse. Du arbetar i team och är omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ett begränsat antal personer.

Växelvård

Här arbetar du på en växelvårdsavdelning där exempelvis personer med demenssjukdom vårdas växelvis mellan ordinärt boende och växelvårdsavdelning enligt SoL-beslut. Du arbetar i team och är omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ett begränsat antal personer.

Hemsjukvård för personer äldre än 65 år

Här arbetar du med omvårdnadsinsatser för multisjuka äldre och personer med demenssjukdom som är 65 år och äldre och som bor i ordinärt boende. Omvårdnadsinsatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du arbetar i team och är omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ett begränsat antal personer.

Joursjukvård

Här arbetar du med både akuta och planerade omvårdnadsinsatser hos personer med olika sjukdomsbilder under kvällar, nätter och helger i hela Uppsala kommun. Uppdragen kommer från både omsorgs- och äldreförvaltningarnas verksamheter och externa utförare.

Kontakt

E-post: rekrytering@uppsala.se

Hitta våra lediga jobb på uppsala.se/ledigajobb