Interpellation/fråga

Svar på interpellation om matdistribution inom hemvård