Interpellation/fråga

Svar på interpellation om bidrag till Ibn Rushd