Interpellation/fråga

Interpellation om lektorer i gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M)