Interpellation/fråga

Interpellation om kuratorer från Hanna Victoria Mörck (V)