Interpellation/fråga

Interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD)