Interpellation/fråga

Svar på interpellation angående språkkunskaper