Interpellation/fråga

Svar på interpellation om underlag till ersättning för pedagogisk verksamhet