Interpellation/fråga

Svar på interpellation om förebyggande arbete i mellanstadiet

Det här är ett beslutsunderlag.