Interpellation/fråga

Svar på interpellation om förbrukningsmaterial

Det här är ett beslutsunderlag.