Interpellation/fråga

Svar på interpellation om att bli pilotkommun för arbetsmarknadsinsatser