Interpellation/fråga

Interpellation om driftskostnader för idrottsanläggningar från Stefan Hanna (-)