Interpellation/fråga

Svar på interpellation om förebyggande arbete i mellanstadiet