Interpellation/fråga

Interpellation om inkludering vid toaletterna från Artemis Lumarker (V)