Interpellation/fråga

29. Interpellation om lagerrutiner från Diana Zadius (C)