Interpellation/fråga

Interpellation om vattenförsörjning från Jonas Segersam (KD)