Interpellation/fråga

35. Interpellation om lärares administration från Christopher Lagerqvist (M)