Interpellation/fråga

26. Svar på interpellation om dynamiska farthinder