Interpellation/fråga

41. Svar på interpellation om enskilda vägar från Jonas Petersson (C)