Interpellation/fråga

40. Interpellation om arbetskläder till förskolepersonal från L Burmeister (SD)