Interpellation/fråga

32. Interpellation om utvecklingen Hammarskogs friluftsområde - M Johansson (C)