Interpellation/fråga

23. Svar på interpellation om ordningsvakter