Interpellation/fråga

34. Interpellation om närvaron i skolan från Christopher Lagerqvist (M)